Chouthi Poudi – Nanak Shah Fakir

March 30, 2018

Artist : Gurujas Khalsa

Music : White Sun

Lyrics : Various

Movie : Nanak Shah Fakir 2018